2021 Board of Trustees Election

2021 Election
The Klein Independent School District will hold a Trustee election on November 2, 2021, for positions 3,4 and 5.   

A special election will be held to fill the remaining two years for Position 2 which was filled by an appointment of the Board of Trustees in November 2020.


El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará una elección de Síndicos el 2 de noviembre de 2021, para las posiciones 3, 4 y 5.   

Se celebrará una elección especial para cubrir los dos años restantes de la Posición Nro. 2, que fue ocupada por un nombramiento de la Junta de Síndicos en noviembre de 2020. 

Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 2 tháng Mười Một, 2021 cho các vị trí 3,4 và 5
  
Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức để bầu chọn cho hai năm nhiệm kỳ còn lại cho Vị Trí Số 3 đã được chọn theo sự bổ nhiệm của Ban Quản Trị vào tháng Mười Một năm 2020.


Klein獨立學區將於2021年11月2
日舉行理事選舉,籍此選出第3,4席位和第5席位人選。   

將舉行一次特別選舉以填補席位2剩餘的兩年,其是由2020年11月董事會任命。

Upcoming Events
   LAST DAY OF CLASSES
   May 28 2021
   FOURTH GRADING PERIOD ENDS
   May 28 2021
   Memorial Day
   May 31 2021
   Staff Development
   Jun 01 2021
   First Day of Summer
   Jun 20 2021
Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.